FAQ

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna

iStock-1359979773

Bastuaggregat

  Var finns min närmaste återförsäljare?

Svar: Gå till sidan Hitta en återförsäljare och sök efter närmaste återförsäljare eller klicka här.

  Var ska ventilationen placeras när ett elektriskt bastuaggregat installeras i bastun?

Svar: Det finns två skolor inom ventilation

Traditionell ventilation eller självdragsventilation, som använder varmluftens naturliga flöde. En friskluftsventil under aggregatet och en frånluftsventil högt upp mot taket på motsatt vägg. Detta ger en lägre temperatur vid golvet och de nedre lavarna. För våra Tylö Sense aggregat och Tylö Expression krävs traditionell ventilation. Denna typ av ventilation används också ofta vid vedeldade bastuaggregat, men kan användas för alla våra aggregat.

Vid mekanisk ventilation sitter en friskluftsventil precis ovanför aggregatet eller i taket ovanför aggregatet. Och en frånluftsventil sitter vid golvet på motsatt vägg. Detta ger en jämnare temperatur i bastun. Denna ventilationsteknik kan inte användas för bastuaggregaten Tylö Sense och Tylö Expression, men för alla andra.

  Hur beräknar jag bastuvolymen när ett elektriskt bastuaggregat ska installeras i bastun?

Svar: Multiplicera höjden med bredden och längden. Addera volymen på de kalla ytorna till det tidigare resultatet: dvs. beräkna hur stor sten- och glasytan är och multiplicera med 1,5. Resultatet är i kubikmeter. Lägg sedan till detta till bastuns volym. Välj lämplig aggregateffekt utifrån resultatet.

  Hur väljer man rätt effektstorlek på sitt aggregat?

Svar: Valet av bastuaggregat beror på hur stor din bastu är. Välj alltid maximal aggregateffekt i förhållande till bastuns volym. Ju högre effekt du väljer i förhållande till rummets volym, desto mindre behöver aggregatet jobba för att värma upp bastun och hålla rätt temperatur. Det medför också att energiförbrukningen blir mindre.

Du behöver ett aggregat med högre effekt om väggarna inne i bastun är tillverkade av ett tungt material, t.ex. betong, glas, kakel etc. För att beräkna erforderlig effekt lägger man till en kubikmeter till basturummets totala volym för varje kvadratmeter tungt väggmaterial.

  Får en kund installera ett elektriskt bastuaggregat själv?

Svar: Nej, endast en behörig person får ansluta ett bastuaggregat till elnätet enligt gällande elsäkerhetslag.

  Var kan jag se vad det är för aggregat jag har?

Det sitter en typskylt nere på ena gaveln på aggregatet, längst ner på sidan. Där står vilken typ av aggregat det är, aggregatets serienummer, vilken spänning aggregatet är avsett för samt tillverkningsår/-månad.

  Var kan jag se vilket säkerhetsavstånd som gäller för mitt bastuaggregat?

Svar: Se bruksanvisningen som medföljde produkten, användarhandböcker och broschyrer för minsta säkerhetsavstånd. Du kan också kontakta din närmaste återförsäljare.

  Måste man ha sten i aggregatet?

Svar: Nej det är inte nödvändigt för Tylö bastuaggregat. Det går att köra utan men då kan man inte skopa vatten på aggregatet.

  Vilken stentyp är bäst för bastuaggregat?

Svar: Bästa stentyp testas alltid av bastuaggregatets tillverkare. Tylö rekommenderar vulkanit, denna stenkvalitet är lämplig för bastuaggregat och är säker. Se de tekniska specifikationerna för aktuellt aggregat.

  Varför får man inte använda keramiska stenar i bastuaggregat?

Svar: Keramiska stenar kommer att förstöra resistorerna och förkorta deras livslängd avsevärt.

  Hur ofta behöver man kontrollera bastuaggregatets stenar vid normal användning?

Svar: Stenarna bör kontrolleras enligt följande princip: om du använder bastun en gång i veckan bör stenarna kontrolleras och bytas ut en gång om året, om du använder bastun två gånger i veckan bör stenarna kontrolleras och bytas ut två gånger om året. När stenarna kontrolleras ska trasiga stenar och stenar med en sandyta tas bort och ersättas med nya. När stenarna används bryts de gradvis ner och blir mer sammanpackade. Det är därför viktigt att stapla om dem ibland så att luften kan cirkulera fritt mellan stenarna. God luftcirkulation är en förutsättning för att ett bastuaggregat ska fungera riktigt och att rörelementen får en lång livslängd.

Vid kontinuerlig drift i offentlig anläggning bör man kontrollera stenmagasinet varje månad och byta stenar vid behov.

  Ska hela aggregatet vara täckt med sten?

Svar: Tylös traditionella aggregat ska endast ha sten i mittfacket, dvs. de två kammarna på sidorna ska ej vara övertäckta. Inga stenar ska placeras på gallret ovanpå aggregatet.

Detta gäller inte för SO, EP, EH och EZ som har ett större stenmagasin som ska fyllas helt.

  Vad gör jag om det är problem med bastuaggregatet?

Svar: Kontakta närmaste serviceföretag.

  Hur ofta bör stenarna i en bastu bytas?

Svart: Bytesintervallet beror främst på hur ofta bastun används. För en privat bastu som används i genomsnitt två gånger per vecka så är lämpligt bytesintervall för stenarna ett år. När stenarna används bryts de gradvis ner och blir mer sammanpackade. Det är därför viktigt att stapla om dem ibland så att luften kan cirkulera fritt mellan stenarna.

God luftcirkulation är en förutsättning för att ett bastuaggregat ska fungera riktigt och att rörelementen får en lång livslängd. För en offentlig bastu finns en fingervisning som säger att, används bastun en gång i veckan byter man sten en gång per år. Två gånger i veckan, två gånger per år osv. Vid kontinuerlig drift i offentlig anläggning bör man kontrollera stenmagasinet varje månad och byta stenar vid behov.

  Kan man hälla vatten på aggregatet?

Svar: När aggregatet är uppvärmt kan man skopa vatten över stenarna för att öka luftfuktigheten i bastun. Hur stor mängd vatten som du kan skopa över stenarna åt gången beror på storleken på aggregatet. En skopa vatten åt gången, ca 1,5 dl, går dock bra. Om vattnet rinner ut i botten på aggregatet så har man hällt på för mycket vatten eller så är stenarna inte tillräckligt varma. Avvakta i några minuter innan du häller på mer.

  Varför blir bastun inte tillräckligt varm?

Svar: Kontrollera först att ingen säkring har löst ut i din elcentral. Kontrollera om alla rörelement glöder under uppvärmning. Om de inte gör det kan det bero på att ett överhettningsskydd i aggregatet har löst ut.

Övrigt som påverkar uppvärmningen av bastun är ventilation, temperaturgivarens placering, om bastun är isolerad och tät samt om aggregatets effekt är anpassad till bastuns storlek. Tänk även på att om man har material som sten, kakel, betong eller glas i bastun så behövs mer effekt för att värma upp bastun än om det vore en isolerad träbastu.

Kontakta inköpsstället om allt verkar vara i sin ordning och bastun ändå inte blir varm.

  Vem kontaktar jag om bastuaggregatet går sönder inom garantiperioden?

Svar: Kontakta närmaste, kontrakterade serviceföretag. Klicka här för att hitta en återförsäljare eller distributör nära dig.

  Hur lång är garantiperioden för bastuaggregat?

Privat bruk: Tylö elektriska bastuaggregat, ånggeneratorer och manöverpaneler har två års garanti och dessutom ytterligare tre års materialgaranti.

  Var kan jag köpa reservdelar till bastuaggregatet?

Svar: Kontakta din Tylö återförsäljare för att köpa reservdelar. Klicka här för att hitta en återförsäljare nära dig.

  Får det finnas sten- och glasytor i en bastu med ett bastuaggregat som har värmelagrande egenskaper?

Svar: Ja, men alla väggar och tak måste vara värmeisolerade.

  Jag har ett äldre aggregat där en slinga inte fungerar längre. Kan man byta slingorna i aggregatet?

Svar: Rörelementen går att byta i de flesta fall. Kontakta en Tylö återförsäljare för mer information.
Klicka här för att hitta din återförsäljare.

  Mitt aggregat fungerar plötsligt inte eller värmer inte upp alla rörelement?

Svar: Kontrollera först att inga säkringar eller jordfelsbrytare har löst ut. Om inte så är fallet är det sannolikt att överhettningsskyddet i aggregatet har löst ut. Tylös bastuaggregat har inbyggt temperaturskydd i kopplingsdosan nedtill på aggregatet. Temperaturskyddet utlöses automatiskt om risk för överhettning uppstår. Kontakta alltid en behörig elektriker för återställning av temperaturskyddet om det inte är åtkomligt från utsidan.

  Varför löser överhettningsskyddet i bastuaggregatet ut?

Svar: Att överhettningsskyddet löser ut beror oftast på dålig eller försämrad ventilation genom aggregat och basturum. Följ alltid föreskrifterna i bastuaggregatets bruksanvisning om hur ventilationen till bastun ska vara utformad.

Kontrollera alltid stenmagasinet om överhettningsskyddet löser ut. Stenarna ska ligga ”luftigt” och inte tätt sammanpackade.

Kontakta alltid en behörig elektriker för återställning av överhettningsskydd om det inte är åtkomligt att återställa från utsidan på aggregatet.

  Hur återställer jag överhettningsskyddet på Tylö Compact 2/4?

Svar: Vid sidan om termostatvredet finns en grå täckplugg. Om man tar bort denna så kommer man åt att återställa överhettningsskyddet med t.ex. en penna.

Combi bastu och ångbad

  Ångproduktionen hos mitt Combi aggregat har slutat att fungera.

Svar: Troligen har temperaturskyddet löst ut. Ibland kan det lösa ut om man badar traditionell torrbastu på grund av strålningsvärmen. Längst ner på höger sida av bakplåten sitter återställningsknappen för temperaturskyddet. Tryck på knappen tills du hör ett klickljud. Temperaturskyddet är nu återställt.

  Hur mycket vatten ska jag ha i mitt Combi aggregat?

Svar: I de större Combi aggregaten (6 och 8 kW) rymmer tanken ca 7 liter vatten. På det mindre Combi Compact 4 så rymmer tanken ca 2,5 liter. Aggregatet signalerar med en ljudsignal när tanken är full.

  Jag har ett nyinstallerat Combi Compact H1 och summern låter hela tiden när jag slår på aggregatet?

Svar: När man startar upp aggregatet för första gången så måste man välja Combi Compact i menyn på manöverpanelen (alternativen är Combi Compact, Bastu, Ånga). Väljer man Bastu får man problem med att summern låter hela tiden. Man får göra en fabriksåterställning på manöverpanelen för att kunna välja Combi Compact i menyn. Detta kan även inträffa om det är felkopplat mellan manöverpanel och aggregat.

  När jag kör mitt Combi-aggregat med ånga så går bara två av tre rörelement i aggregatet.

Svar: Det är riktigt. När ånga ska produceras så är alltid ett rörelement i aggregatet bortkopplat. Annars så skulle den totala effekten på aggregatet bli för stor.

  Aggregatet stänger plötsligt av sig efter ca 15 minuter.

Svar: Förmodligen är det ett problem med temperaturgivaren. Om manöverpanelen känner av att den inte får rätt värden från temperaturgivaren så stängs aggregatet av automatiskt efter 15 minuter.

Kontrollpaneler

  Kan man ansluta en gammal kontrollpanel till ett nytt bastuaggregat?

Svar: Nej. Bastuaggregatet och manöverpanelen är alltid typgodkända tillsammans som en enhet.

  Kan man ansluta en ny kontrollpanel till ett gammalt bastuaggregat?

Om du har ett Tylö aggregat: Om ditt aggregat är från 70- eller 80-talet går det vanligen att ansluta aggregatet till en TS-panel. Man kan även ansluta till en modernare CC manöverpanel men då måste man även komplettera med en reläbox RB30. Kontakta din Tylö återförsäljare för mer information.

  Varför visas inte samma temperatur på den elektroniska manöverpanelen som på bastuns egna mekaniska termometer?

Svar: Den elektroniska manöverpanelen är mer exakt än den mekaniska termometern. Mätpunkterna är inte desamma.

  Kan manöverpanelen installeras inne i bastun?

Svar: Bekanta dig med bruksanvisningen och broschyren. Det finns flera modeller i sortimentet som kan installeras inne i bastun.

Manöverpanel H1, Pure, Elite, Premium och Trend kan placeras inne i bastun. Följ bruksanvisningen till respektive produkt för instruktioner gällande montering av manöverpanelen inne i basturum.

  Kan man placera manöverpanelen inne i ångbadrummet?

Svar: Manöverpanelerna Pure, Elite, Premium och Trend är godkända för placering inne i ångbadrummet.

  Var ska temperaturgivaren sitta?

Svar: Placeringen av temperaturgivaren beror på vilken manöverpanel du har. Givaren får aldrig placeras direkt ovanför aggregatet och inte heller för långt bort från det. Följ anvisningarna i bruksanvisningen för respektive produkt.

När det gäller ångbad så ska givaren sitta ca 180 cm från golvet och inte i närheten av ångmunstycket.

  Kabeln till givaren är för kort.

Svar: Givaren levereras med 2 meter kabel. Om det behövs så går den att förlänga genom att skarva den med en 2-ledare.

Basturum

  Hur ska bastudörren vara?

Svar: Bastudörren ska alltid vara tätad. Så att inte dörren ”läcker” värme och temperaturen i bastun blandas. Kylskåpsdörrar är tätade av samma anledning.

  Vilken temperatur ska man ha när man ska basta?

Svar: Det finns ingen rätt temperatur vid bastubad. Det beror på vad den som ska basta föredrar. Vid bastuaggregat med värmelagrande egenskaper har bastun en låg temperatur, och vid väggmonterade bastuaggregat har bastun högre temperaturer. För att nå en hög temperatur måste bastun värmas upp under en längre tid. Läs mer om olika typer av bastubad här: Badformer

  Är det smart att använda tunn isolering?

Svar: Man bör aldrig spara på isoleringen, då en förändring kommer att påverka valet av effekt. Var särskilt noga med taket. Vi beräknar alltid utifrån helt värmeisolerade basturum. Vid användning av Sauna-Satu är exempelvis minimikravet 60 mm i väggarna.

  Kan man installera en förångare och ett elektriskt bastuaggregat i samma bastu?

Svar: Nej. Konstruktionen hos ett basturum och ett ångbad är helt olika. Båda produkterna styrs separat, vilket kan leda till en säkerhetsrisk och att bastuaggregatet går sönder.

  Jag vill sätta kakel inne i bastun, kan jag ha gips som underlag?

Svar: Det går bra att ha kakel i en bastu men det är några saker att tänka på. Kakel i en bastu blir varmt! Man bränner sig vid beröring. Var säker på att ytor man kommer i kontakt med är av trä, t.ex. lavar och ryggstöd. Kakel tar dessutom längre tid att värma upp. Du kan behöva ett mer kraftfullt aggregat. Som tumregel kan man lägga till 1 kbm till rumsvolymen för varje kvm ”tungt” material (kakel, sten, glas) man har i konstruktionen. När det gäller underlag till att sätta kakel på inne i bastun så är gips inte att rekommendera pga. de temperaturer som finns i en bastu. Vi har idag inga rekommendationer för underlag vid kakel invändigt i bastun. Kontakta leverantören för respektive material för information.

  Går det bra att ha ett fönster i bastun?

Svar: Det går bra men fönstret ska vara av härdat glas för att tåla temperaturväxlingarna utan att spricka. Är fönstret öppningsbart så ska det alltid vara stängt när bastun är igång.

  Jag ska bygga en bastu. Kan man köpa bara en dörr och lavar från Tylö?

Svar: Självklart. Vi har ett brett utbud av dörrar och lavar att välja bland. Kontakta en av våra återförsäljare för mer information. Eller klicka här för att se vårt utbud av dörrar och lavar.

  Ska träet i bastun behandlas på något sätt?

Svar: Man kan stryka på båtfernissa i flera lager på tröskel och dörrhandtag liksom på eventuellt trägolv eller trall. Därigenom tillvaratas träets finish samtidigt som du får en vacker smutsavstötande yta som alltid behåller sin fräschhet.

Bastulavar, ryggstöd och dekorraster kan inoljas på båda sidor med Tylö bastuolja. Denna luktfria impregnering underlättar vid rengöring och ger en vattenavvisande yta. OBS! Invändiga väggar och tak bör vara obehandlade i bastun.

Har bastun försetts med glasade fönster eller väggar finns det all anledning att behandla de nedre listerna mot glasen med extra omsorg. Här bildas ofta kondens som kan skada virket. Stryk de utsatta delarna med båtfernissa eller upprepa oljeimpregneringen med tätare intervaller.

  Det går inte att ha tilluften under aggregatet. Kan jag ha en springa under dörren där tilluft kommer in istället?

Svar: Det kan gå bra om aggregatet sitter nära dörren. Det kan dock bli problem, t.ex. kan överhettningsskyddet i Tylö aggregatet lösa ut om ventilationen och luftflödet inte fungerar optimalt. Då det finns så många olika sätt att bygga en bastu på så bör man se till, redan när man planerar bastun, att man använder rätt ventilation beroende på vilket aggregat man har. Aggregatet Tylö Sense kan endast användas med självdragsventilation med tilluftsventilen under aggregatet och frånluftsventilen högst upp på väggen, så långt bort från aggregatet och tilluften som möjligt. Frånluften ska ledas tillbaka till samma utrymme som man tar tilluft från. Våra Tylö aggregat kan användas med självdragsventilation och mekanisk ventilation. Problem som härstammar från felaktig ventilation täcks inte av garanti.

  Jag har 2,60 meter högt i tak i bastun. Är det ett problem?

Svar: En bastu värms uppifrån och ner, vilket betyder att har man väldigt högt i tak så påverkar det uppvärmningstiden negativt. Man har egentligen ingen nytta av att ha så högt i tak i bastun om man inte har lavar i flera nivåer så utrymmet utnyttjas. Sänk taket så spar du energi och får kortare uppvärmningstid.

  Hur rengör jag bastun?

Svar: För att kunna njuta maximalt av bastun är det viktigt att bastun hålls ren och snygg. Rengör därför bastun regelbundet. Skura lavarna och golvet med vanlig grönsåpa, som är ett milt och skonsamt rengöringsmedel och som dessutom har en behaglig gammaldags doft.

  Jag håller på att bygga en bastu på övervåningen och där är snedtak. Aggregatet hamnar på gaveln där takhöjden är som lägst. Jag undrar om det måste vara en takhöjd på minst 190 cm ovanför hela aggregatet eller om det räcker om takhöjden överstiger 190 cm över halva aggregatet?

Svar: Det är viktigt att man följer de säkerhetsavstånd som finns. Om aggregatet kräver en takhöjd på 190 cm så gäller det att takhöjden (från golv till tak) är minst 190 cm över hela aggregatet.

Ångbad och ångduschar

  De små vita hjulen har gått sönder i min Tylö-dusch. Vad kan jag göra?

Svar: Kontakta din närmaste Tylö återförsäljare för att beställa nya hjul till duschdörren. De som vi har idag passar alla äldre modeller av Tylö-duschar också.

  Jag har en Tylette och kan inte längre reglera temperaturen på duschen.

Svar: Kontakta din närmaste Tylö återförsäljare. Till Tylö ångduschar och duschkabiner med inbyggd blandare så har vi reservdelar om den är tillverkad efter 2003. För produkter tillverkade tidigare så har vi begränsat med reservdelar.

  Jag är intresserad av en Impression ångdusch, men var sitter anslutningarna för el och vatten?

Svar: Anslutningarna sitter ungefär mitt på pelaren, ca 150 cm över golv. Anslutning till vatten görs via flexibla slangar som ansluts till vattenledning. Vattenledningen kan med fördel sitta på standardhöjd 110 cm över golv.

  Var får jag tag på reservdelar?

Svar: Kontakta en Tylö återförsäljare. Du kan hitta din närmaste Tylö återförsäljare via sökfunktionen på vår webbplats.

  Det rinner vatten från ångmunstycket.

Svar: Om det rinner vatten från ångmunstycket finns troligen beläggningar av kalk på elektroderna som känner av vattennivån. Alternativt så är avluftningsslangen till elektrodröret igensatt. Båda ger problemet att ånggeneratorn blir överfylld med vatten.

  Vad är skillnaden på ångbad och ångbastu?

Svar: En ångbastu är en bastu med lägre temperatur och något förhöjd luftfuktighet, men fortfarande är det ett bastuaggregat som står för värmen.

Ett ångbad har temperaturer på ca 50 grader och 100 % luftfuktighet. Ånga bildas av en ånggenerator, vilket både värmer rummet och håller luftfuktigheten på en hög nivå.

  Måste det vara ventilation i ett ångbad?

Svar: Ja och nej.

Generellt gäller att ångbad för privat bruk eller sådana som används under kortare tidsperioder, inte behöver någon egen ventilation.

Däremot ska alla ångbad som är i drift mer än 2 timmar i sträck, av hygien- och funktionsskäl, anslutas till en mekanisk frånluftsanordning.

Denna ska ge en luftväxling motsvarande 10–20 m3 luft per person och timme. Utan denna ventilation minskar ångbadrummets värmeförluster, vilket vid kontinuerlig drift innebär att även ångproduktionen minskar.

Ånggenerator

  Kan jag leda ångan i ett prisolrör till ångbadet?

Svar: Man kan använda prisol, men det finns en risk att plasthöljet runt röret blir sprött och spricker med tiden pga. den höga temperaturen. Temperaturen kommer upp i runt 95–98 grader. Vår rekommendation är att använda hårda kopparrör som är isolerade.

  Kan jag installera ånggeneratorn inne i ett skåp?

Svar: Det går, förutsatt att det finns tillräckligt med utrymme runt ånggeneratorn för att kunna utföra service och avkalkning, samt att skåpet är väl ventilerat.

  Kan jag installera ånggeneratorn inne i ångbadet?

Svar: Nej, den ska sitta i ett torrt och ventilerat utrymme.

  Måste ånggeneratorn avkalkas och varför?

Svar: Ja, det måste den. Hur ofta det ska göras beror på vattenkvaliteten och driftstiden. Se i bruksanvisningen för den specifika produkten vad som gäller. När vatten kokar så är det bara ren vattenånga som lämnar ånggeneratorn. Det betyder att kalk och mineraler som finns i vattnet stannar kvar i ånggeneratorn och bygger upp beläggningar som på sikt kan skada ånggeneratorn om inte avkalkningar genomförs.

Infrakabin

  Hur varmt blir det i en infrakabin från Tylö?

Svar: Temperaturen varierar beroende på rummets storlek och omgivningstemperaturen. Temperaturen i infrakabinen spelar inte så stor roll då det är den infraröda strålningen som står för känslan av värmen.

  Kan jag måttbeställa en infrakabin?

Svar: Tyvärr finns inte den möjligheten idag. Våra infrakabiner finns i sex olika storlekar.

Hur lång är anslutningskabeln till infrakabinen?

Svar: Den är 2 meter lång och har en 230 V-kontakt.

  Hur lång är anslutningskabeln till infrakabinen?

Svar: Den är 2 meter lång och har en 230 V-kontakt.